عدم تشکیل کلاس استاد هاشم زارع بنادکوکی

تعداد بازدید:۱۶۵
کلیه کلاس های استاد هاشم زارع بنادکوکی روزهای شنبه و چهارشنبه به ترتیب مورخ ۹۸/۱۱/۲۶ و ۹۸/۱۱/۳۰ تشکیل نمی شود.

( ۳ )