عدم تشکیل کلاس استاد مختارزاده

کلیه کلاس های استاد مختارزاده روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۲ تشکیل نمی شود